Krople wody na powierzchni czarnego lakieru karoserii. Krople wody na powierzchni czarnego lakieru karoserii.

ul. Krucza 18

Osielsko k/Bydgoszczy

 

+48 698 618 818

 

info@krucza18.pl

Szybki Kontakt

* pola wymagane


RODO - Klauzula informacyjna

 

1) Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MTB Jakub Trzebiński , ul. Dolna 1A, 89-100 Nakło, tel. 606 98 40 30, e-mail: trzebinski@gmail.com, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Dane osobowe, przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji zawartej umowy, usprawnieniu komunikacji odnośnie wykorzystania wizerunku, otrzymywania oferty handlowej, informacji marketingowej oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy.
3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b) art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
d) art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem oraz
e) art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoba, o której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub w kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1 art. 9.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych (imię i nazwisko,telefon kontaktowy, adres mail, dodatkowe informacja mogące mieć wpływ na realizację umowy) może uniemożliwić realizację usługi lub zawarcie umowy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w zakresie wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi księgowej, informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania do obsługi zakłądu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi zakładu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w zakładzie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej i hostingu, dostawy oprogramowania do obsługi zakładu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi zakładu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).
7) Odbiorcami danych osobowych w celu rejestrowania wizerunku oraz wykorzystania wizerunku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zlecenia usługi wykonywania zdjęć.
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dostawy oprogramowania do obsługi zakładu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi zakładu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).
9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dostawy oprogramowania do obsługi zakładu oraz podwykonawcy dostawcy oprogramowania do obsługi zakładu (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni) oraz dostawcy usług mailingu.
10) Dane osobowe prawnego przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem wybranej usługi lub realizacją zawartej umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do momentu cofnięcia zgody.
11) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w zakładzie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w zakładzie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@krucza18.pl 
12) Dane osobowe w celu wykorzystania wizerunku będą przechowywane przez okres do 10 lat lub do momentu cofnięcia zgody.
13) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania ofert handlowych będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
14) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania ofert marketingowych będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
15) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo żądania dostępu do danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
16) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy, usprawnienia komunikacji odnośnie wizyt w zakładzie (otrzymywanie informacji dotyczących planowanych wizyt, wolnych terminów w zakładzie, odwołania wizyt) i procesu organizacji pracy oraz przesyłania informacji dotyczących organizacji pracy, rejestrowania wizerunku, wykorzystania wizerunku nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.
17) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu otrzymywania ofert handlowych i marketingowych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również mogą podlegać profilowaniu a konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej oferty handlowej lub informacji marketingowej.
18) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, w przypadku kiedy dostawca oprogramowania obsługującego gabinet korzysta z podmiotów przetwarzających mających siedzibę w państwach trzecich lub dostawca usług społecznościowych posiada przestrzenie serwerowe w państwach trzecich lub korzysta z usług podmiotów mających siedzibę w państwach trzecich (dostawcy przestrzeni serwerowych, operatorzy telekomunikacyjni).