Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez MTB Jakub Trzebiński  prowadzącego działalność gospodarczą przy ul. Kruczej 18 w Osielsku (86-031)  danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających stronę internetową w domenie krucza18.pl zwanych dalej łącznie „Użytkownicy” lub „Klienci”.

Szanuję prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniam niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie i przez jakie podmioty jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych usług .

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje wybrane kwestie dotyczące ochrony danych. Jej uszczegółowieniem są dedykowane klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych działań:  zlecenie naprawy blacharsko-lakierniczej, usługi car wrapping, usługi autodetailing, wynajęcia pojazdu.

 

Podstawy prawne, to w szczególności przepisy:  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119,  – zwane inaczej „RODO” i ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

 

We wszystkich sprawach w zakresie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować na

·         adres: MTB Jakub Trzebiński, ul. Krucza 18, 86-031 Osielsko

·         adres mailowy inspektor@krucza18.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Emil Dembny , telefon ++ 48 666 555 444

 

Zasady przetwarzania danych osobowych:

·      zbieram dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do wykonania usług, dla których są pozyskiwane,

·      cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone i mają oparcie w przepisach prawa, w szczególności w art. 6 RODO. Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,

·      dbam o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguję na każde wnioski o ich sprostowanie, czy aktualizację,

·      respektuję prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,

·      na zasadach określonych w RODO, respektuję prawa Użytkowników do:  usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·      ograniczam przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,

·      chronię dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,

·      jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom (zakładom ubezpieczeń, UFG, PBUK, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Każdy Użytkownik, którego dane przetwarzam ma prawo do:

·       wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,

·       dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od MTB Jakub Trzebiński potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez mnie, w jakim zakresie i w jaki sposób,

·      sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

·      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzam dane osobowe w oparciu o mój uzasadniony interes, wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będę musiał zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażę istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które obiektywnie będą miały pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika np. w zakresie obrony moich roszczeń w postępowaniu sądowym.

·      usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - polega ono, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika danych osobowych.

·      ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - w przypadku takiego wniosku, może ono polegać na przykład na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

·      przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.

·      złożenia skargi do organu nadzorczego – czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: MTB Jakub Trzebiński, ul. Krucza 18, 86-031 Osielsko lub adres mailowy inspektor@krucza18.pl

 

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będę informować. Do momentu wykonaniawniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient otrzyma ode mnie informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych - podejmuję techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.  W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązuję się w szczególności do uwzględnienia: poufności , integralności i dostępności

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca  mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

 
Dane Użytkowników przetwarzać będę w następujących celach:

·      wykonania zawartej umowy (naprawy, car wrappingu, autodetailingu, najmu itp.),  jeśli wchodzą w zakres umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b) RODO – jeśli jesteście Państwo stroną umowy lub art. 6 ust 1 lit f) RODO - jeśli jesteście Państwo osobą upoważnioną do reprezentacji lub kontaktu ze strony Klienta.

·      wywiązania się z obowiązków ciążących na MTB Jakub Trzebiński, w tym w zakresie rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f) RODO - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu).

·      marketingu bezpośredniego usług MTB Jakub Trzebiński na podstawie uzasadnionego interesu lub wyrażonej przez Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit a) lub f) RODO.

·      badania satysfakcji z wykonywanych przez nas usług - na podstawie uzasadnionego interesu  - art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

·      profilowania polegającego na analizowaniu Państwa preferencji, nawyków i zainteresowań w celu jak najlepszego dostosowania informacji handlowych i materiałów marketingowych do Państwa potrzeb - na podstawie Państwa zgody i/lub uzasadnionego interesu - art. 6 ust. 1 lit a i/lub f RODO.

W przypadku wysłania mnie zapytania ofertowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. dane Użytkownika trafią do odpowiednich osób odpowiedzialnych za realizację danego obszaru działania.

 

Dane osobowe moich Klientów pochodzą: dokumentów (zlecenia naprawy pojazdu, umowy najmu), strony internetowej (formularz kontaktowy) i zapisów podczas rozmowy telefonicznej.  Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej gromadzętakże dane zawarte w logach systemowych (więcej w Polityce cookies poniżej).

Dane, które przetwarzam to: imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania a także pozostałe dane np.: nr rejestracyjny pojazdu, numer VIN pojazdu, nr szkody nadany przez ubezpieczyciela oraz dane dotyczące zleceń i reklamacji.

 

Zgoda – cofnięcie zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie:  poprzez bezpośredni kontakt w warsztacie, pisemnie na adres MTB Jakub Trzebiński, ul. Krucza 18, 86-031 Osielsko lub za pośrednictwem poczty email na adres inspektor@krucza18.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestanę przetwarzać dane osobowe w celu wysyłania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Informuję, że w sytuacji, gdy przetwarzam dane na potrzeby realizacji innych celów (np. wykonania umowy, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), mogą być one nadal w tych celach przetwarzane na innej podstawie prawnej.

 

Przechowywanie danych: przechowuję dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany powyżej. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zwykle, w przypadku zawartych umów (wykonanie usługi , wynajęcie pojazdu), jest to 5 lat licząc od końca roku w którym wystawiona została faktura, z uwzględnieniem ewentualnego okresu dochodzenia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że ustał cel na jaki zgoda została wyrażona.

 

Polityka plików cookies.  W związku z korzystaniem z mojej strony internetowej gromadzę także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystuję je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwisu oraz zbieraniem informacji statystycznych.  W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).  Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używam cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.  Portal wykorzystuje  pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika, czyli  stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu. Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest MTB Jakub Trzebiński.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.  Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu.

 

Infomacje końcowe. MTB Jakub Trzebiński zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będę informował stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej.

Wszelkie prawa do Serwisu krucza18.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z 4 lutego 1994    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.  Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy                   z  16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U z 2020, poz. 1913) oraz ustawy z  27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U z 2021 poz.386, z późn. zm.).

Cenniki i inne informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.

 

Aktualizacja 04/03/2024.